[ 07-01-18 09:01 ] kietanhdien: zzz [ 24-02-18 20:06 ] GABON: hello [ 21-05-18 16:21 ] kietanhdien: xxxx [ 19-06-18 14:19 ] tammocviet: alo [ 08-07-18 17:20 ] kietanhdien: zzzz [ 25-07-18 18:52 ] kietanhdien: ssss [ 09-08-18 18:38 ] kietanhdien: fff [ 12-08-18 08:00 ] kietanhdien: zzz [ 18-08-18 07:44 ] kietanhdien: zzz [ 20-08-18 20:51 ] 01679505953: game sập luôn r ạ [ 20-08-18 20:51 ] 01679505953: chán G.M quá [ 20-08-18 20:52 ] 01679505953: ước gì game trở lại [ 20-08-18 20:55 ] 01679505953: @@@@ [ 20-08-18 20:55 ] 01679505953: thấy game vẫn hay mà k ai chơi nhỉ [ 26-08-18 20:44 ] kietanhdien: ZZZZ [ 02-09-18 08:04 ] kietanhdien: zzz [ 08-09-18 17:51 ] kietanhdien: ZZZ [ 18-09-18 23:24 ] TRANHHUY: hello [ 22-09-18 07:03 ] kietanhdien: zzz [ 24-09-18 18:24 ] kietanhdien: zzz [ 13-10-18 06:55 ] kietanhdien: zzz [ 28-10-18 09:04 ] kietanhdien: zzzz [ 04-11-18 11:27 ] kietanhdien: xxx [ 25-11-18 11:09 ] kietanhdien: ZZZZ [ 18-12-18 18:15 ] kietanhdien: zzz [ 29-12-18 14:05 ] kietanhdien: zzzz [ 06-01-19 11:32 ] kietanhdien: xxxx [ 14-01-19 20:15 ] kietanhdien: zz [ 31-01-19 00:24 ] kietanhdien: zzz [ 13-02-19 20:54 ] GABON: 123 [ Hôm nay 17:39 ] kietanhdien: zzzz